Category: מפקדי זירת ים סוף מספרים על תקופת פיקודם.

המז"רים מספרים על תקופת פיקודם בזירת ים סוף – מתוך לקט פרסומים

    סא"ל (מיל') זאב אלמוג קבלתי את הפיקוד על זירת ים-סוף באוגוסט 1968 ומצאתי בה "בלגן". היה צורך לבצע "רה ארגון" ולקבוע נהלי עבודה ופקודות. מפקדת הזירה שכנה באבו- זנימה ופיקדה על הבסיסים...

אלוף (מיל.) זאב אלמוג מספר על תקופת פיקודו בזירת ים סוף

מפגש עם האלוף (מיל.) זאב אלמוג מפקד זירת ים סוף – יולי 1972 עד יוני 1974 ביום 21 לאוגוסט 2009 נפגשנו אל"ם (מיל.) עמי שגב ואנכי עם מפקד חיל הים לשעבר, האלוף (מיל.) זאב...